هنرخوشنویسی از دیدگاه استاد الهی قمشه ای

بسیاری از افرادی که در فن خط و تعلیم آن تحمل رنج و مشقت و صرف دقت کرده اند و خطاط نشده اند و عده ای هم به اندک تعلیم و مشق بهره یافته اند و این امر بستگی به قابلیت و استعداد دارد که استاد بصیر و مجرب این قابلیت را در نظر اول در شاگردان خود می نگرد و از کمال و آراستگی خَلقی و خُـلقی آنان حدود پیشرفت آنان را بررسی می کند و می سنجد و شاید مسأله ی وراثت خانوادگی نیز یکی از علل قابلیت باشد؛ ولی علل و اسباب نهانی در جهان آفرینش بی حد و شمار است و نمی توان آن را حد و حدود دانست . چه خوب گفته اند:

«دادِ حق را قابلیت شرط نیست بلکه شرط قابلیت داد اوست »

«تا که از مخزن توفیق عطایی نرسد سعی سودی ندهد جهد بجایی نرسد»

«باید که صد هزار قدح خون به سر کشد تا در مذاق خلق گوارا شود کسی

/ 0 نظر / 42 بازدید