تقدس در خوشنویسی اسلامی


  • تقدس از آغاز تمدن های قدیم مانند مصر، یونان و ایران باستان در خط و خوشنویسی مطرح بوده است اما دامنه تقدس در ادیان الهی و مخصوصا دین اسلام گسترده تر می گردد.
  • تقدس به واسطه ارتباط انسان با خدا در آثار هنری اسلامی معنی پیدا می کند، حکما و متفکران اسلامی به تبیین چگونگی این ارتباط در هنر می پردازند. در واقع حکمت با واژگان زیبائی شناسی خاص خود کلید فهم تقدس و کشف زیبائی در خوشنویسی اسلامی است که به فرهنگ عامه و عرفان و تصوف نیز دامن می زند.
  • نشانه های مقدس و سمبلیک در خوشنویسی اسلامی به وفور یافت می شود که علاوه بر محتوا در فرم ( ریخت ) نیز قابل رویت است، خوشنویسی اسلامی میتواند از نظر محتوا نیز مقدس باشد ولی فرم به طور ذاتی، حتی با داشتن صفات والائی و زیبائی، مقدس نیست
/ 0 نظر / 94 بازدید